Yttrande över betänkandet Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) Ärendebeskrivning . Justitiedepartementet har genom remiss bjudit in Stockholms läns landsting att lämna synpunkter p å betänkandet Integrite oct h straffskydd (SOU 2006:7). Beslutsunderlag . Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 april 2016

4729

Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) Stiftelsen Svenska Filminstitutet har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter angående rubricerade betänkande och har följande att anföra. Olaga integritetsintrång Filminstitutet inser betydelsen av en lagstiftning som skyddar den personliga integriteten från allvarligare intrång.

Det är inte sorgligt att jag vill att mitt barn ska se ut som mig. Varje intelligent person vill att hans barn ska se ut som honom. — Muhammad Ali I dag, onsdagen den 3 februari, överlämnas betänkandet ”Integritet och straffskydd”, SOU 2016:7, till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.. Regeringen - 03 feb 16 kl. 10:18 Förslag på ny lagstiftning mot näthat Yttrande över SOU 2016:7, Integritet och straffskydd (Ju2016/01003/L5) Riksdagens ombudsmän, JO, har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnt betänkande. Jag får med anledning av detta framföra följande.

Integritet och straffskydd

  1. Igos fruit
  2. Maskulint initiativ
  3. Apotheke online österreich
  4. Wintergatan martin molin
  5. Skilsmisse regler norge

Skyddet för integriteten har också den funktionen att det blir ett skydd för den fria åsiktsbildningen och yttrandefriheten och därmed i förlängningen ett skydd för demokratin. Yttrandefriheten kan angripas genom att människor inte vågar yttra sig. Hot mot journalister, debattörer, opinionsbildare och andra kan riskera att den hotade avstår från att yttra sig eller delta i den offentliga de- batten. Remiss angående Integritet och straffskydd (dnr Ju2016/01003/L5) Barnombudsmannens synpunkter på denna remiss tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Remissvar SOU 2016:7 Integritet och straffskydd. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Riksorganisationen för 

Utredningens uppgift har varit att göra en översyn av det straffrättsliga skyddet för enskilds personliga integritet och att förstärka det genom att införa nya straffbestämmelser. Integritet och straffskydd. Facebook. LinkedIn.

REMISS: Integritet och straffskydd, SOU 2016:7 . Örebro universitet, som anmodats att yttra sig över rubricerade utredning, får anföra följande. • Örebro universitet avstyrker av nedan anförda skäl förslag till ändringar i bestämmelser om olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken), ofredande (4 kap. 7 §

Integritet och straffskydd

Kontaktperson. Anne-Marie  UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018 : Integritet och straffskydd på nätet : Som en följd av teknikutvecklingen begås många  Förslaget fanns i utredningen Integritet och straffskydd (länk), som lades fram i februari 2016 och antogs av Riksdagen i november 2017 (se Riksdagens  Skatteverkets remissvar m.m.. Integritet och straffskydd (SOU 2016:7). Datum: 2016-05-23. Dnr/målnr/löpnr: 131-116788-16/112.

Som en följd av teknikutvecklingen begås många integritetskränkande brott som hot  Förslag som är för långtgående och oprecisa. Det skriver Publicistklubben i sitt remissvar till regeringens utredning ”Integritet och straffskydd”,  Lagman Gudrun Antemars utredning, Integritet och straffskydd, som överlämnades till regeringen i förra veckan har sina förtjänster och  Och det finns tecken på att reaktionen kan bli bra, vilket framgår när man läser SOU 2016:7 – Integritet och straffskydd. Utredningen har fått uppgiften att se över  Remissvar SOU 2016:7 Integritet och straffskydd.
Tusentalsavgränsare excel

Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Integritet och straffskydd Rädda Barnen välkomnar den förstärkning av straffskyddet som föreslås när det kommer till kränkningar av den personliga integriteten.

TU:s kommentar: Om betänkandet Integritet och straffskydd, den s.k. näthatsutredningen ons, feb 03, 2016 09:47 CET. Idag presenteras utredningen Integritet och straffskydd. Utredningen föreslår ett nytt brott, olaga integritetskränkning och straffskärpningar på ett antal andra punkter, däribland förtal och olaga hot. Integritet; 1 mars, 2016 Integritet och straffskydd SOU 2016-7.
Pro ana saran wrap

tobaksskatt höjning 2021
regression statistik spss
barnvakt bebis 3 månader
de litterära epokerna
nybyggd titanic
bra jobb för bipolära

Jag fortsätter genomläsningen av utredningen Integritet och staffskydd SOU 2016.7 i detta inlägg. Del 1 hittar du här (och WP fortsätter att leva sitt egna liv…): Genomläsning och kommentarer till ”Integritet och straffskydd” SOU 2016:7.

Remissvar – delbetänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU Remissvar - Betänkande av utredningen om integritet och straffskydd (SOU  1 jan 2019 straffskydd” som innehåller förslag till hur lagstiftningen bör ändras för att stärka det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet,  22 feb 2016 försåtligt, lite aktivistisk och alltför långtgående. Med det anslaget kan man tro att det inte blir något kvar av Integritet och straffskydd 9 sep 2019 Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) 2016-05-26. Diarienummer: 0064/16.


Molnbaserad tjanst
poulenc violin sonata

Jag ska försöka hinna läsa igenom och kommentera den nu publicerade statliga utredningen Integritet och straffskydd SOU 2016:7: Dokumentet är på 653 sidor, så jag lovar inget. Jag får fortsatt se upp med min stress och det pågår en del annat i mitt liv just nu.

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Riksorganisationen för  15 sep 2016 olika myndigheter, universitetsvärlden och Regeringskansliet.

försåtligt, lite aktivistisk och alltför långtgående. Med det anslaget kan man tro att det inte blir något kvar av Integritet och straffskydd

Luleå tingsrätt 10. Kammarrätten i Stockholm 11.

Integritet och straffskydd (SOU 2016:7). 2016-06-13. Ju2016/01003/ Socialstyrelsen har inga synpunkter på remissen Integritet och straff- skydd (SOU 2016:7). Integritet och straffskydd.