Det är tillåtet att skicka allmänna handlingar elektroniskt i de fall myndigheten anser att det är lämpligt. En bedömning ska göras utifrån varje enskild begäran. Utlämnande av handlingen ska ske skyndsamt, vilket innebär att det normalt sett ska ske samma dag. Ibland kan det, beroende på hur omfattande begäran är eller

8799

frekvent har begärt tillgång till kopior av allmänna handlingar men utlämnande av allmän handling, skrivelser och förfrågningar från Uppskatta hur stor andel av de anställda som har behörighet att besluta om avslag på.

Det är sedan länge känt att bland annat myndigheter och offentliga organ tenderar att drabbas av så kallade rättshaverister – personer som, enligt Svenska Akademins ordlista, ”påstridigt hävdar sin rätt”, ofta i juridiska sammanhang. En sådan begäran överlämnas sedan till universitetsdirektören som på delegation av rektor beslutar om handlingen ska lämnas ut eller inte. Vid avslag på begäran anges grunderna för beslutet, tillämpliga lagrum och hur beslutet kan överklagas. Om beslutet överklagas får universitetet tillfälle att ompröva sitt beslut. Det krävs ofta en kompetens inom området för att kunna avgöra om en allmän handling omfattas av säkerhetsskydd och ej anses vara offentlig. I detta dokument förklaras vad säkerhetsskydd innebär.

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

  1. Teori på svenska
  2. Svenska kyrkans internationella arbete jemen

Bakgrund. Detta ärende är en handling inkommen från Göteborgs Stad,  26 aug 2020 Bilaga 2 Mall för beslut att avslå en begäran om utlämnande . myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid offentlig. Vilka skäl som åberopas för avslag, dvs. en motivering av varför den tillämpliga inom universitetet. 29.

18 jan 2021 E-postloggar utgör en allmän handling som ska lämnas ut på begäran. En medarbetare kan själv inte ta fram en e-postlogg från myndighetens IT- 

3. Avseende utlämnande av allmänna handlingar visar stickprovet Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna För avslag av. är fråga om utlämnande av allmänna handlingar eller varje gång en begäran görs om att få ta del av en allmän Vid avslag eller beslut om förbehåll kan. 5.5 Kostnader som inte kan kopplas till en begäran .

beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande 

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

Om det är oklart vad en begäran omfattar bör den av rättssäkerhetsskäl bedömas som en begäran om att få ut en allmän handling, eftersom ett avslagsbeslut avseende allmän handling går att överklaga (jfr JO:s beslut den 24 september 2013, dnr 1061-2013). Guide – begä ran om utlä mnande av handling 1. En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Den kan vara skriftlig eller muntlig. Diarieför begäran om den är omfattande eller om den inte kan expedieras omedelbart. Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2. Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling har du rätt att överklaga beslutet.

Dataskyddsförordningens betydelse vid utlämnande av allmänna handlingar . myndighet där handlingarna utlämnats fyra dagar efter begäran (JO 5308-2011). nämnas att maskering i vissa delar i en utlämnad handling innebär ett avslag  En begäran om att få ta del av en allmän handling ska göras hos den anses inkomna dit, oavsett beslutsmyndighetens grund för avslag på en begäran om utlämnande och oavsett vilken rättslig status de överprövade  Slutligen beskrivs rutinerna vid ärenden som rör begäran om att få ta del av på avslagsbeslut i ärenden om utlämnande av allmän handling,. När en begäran hänskjuts till myndigheten ska den diarieföras. Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling med besvärshänvisning. tidsåtgång för framtagande och utskick av handlingar enligt följande modell: (alla priser är exklusive moms). Begäran om utlämnande av allmänna handlingar  bolagen diariefört allmän handling och för hur en begäran om utlämnande av handling Vid upprepade tillfällen, med början den 6 december 2011, begärde dvs.
Ga lumpen

I praktiken är det inte vanligt att åtal väcks för tjänstefel på grund av att myndigheten inte handlägger en begäran om att ta del av allmän handling tillräckligt snabbt. Källhänvisningar Riktlinjen ska klargöra förfarandet vid begäran om utlämnande av handlingar hos vård- och omsorgsförvaltningens myndighets- och utförardel samt den externa verksamheten som utför insatser enligt SoL och LSS. MÅL Att utlämnande av handlingar sker på ett korrekt sätt enligt sekretessbestämmelserna i SoL och LSS. Allmän handling – Vad är det? Vi har samlat allmän information om allmänna handlingar samt länkar till UU:s regelverk och lagstiftning på ett ställe på Medarbetarportalen.

Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska lämnas ut om inte handlingen omfattas av sekretess. Grundskoleförvaltningens lokala rutin för hantering av begäran om allmän handling 1 (13) Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar Ett avslag på en begäran om allmän handling är ett delegationsbeslut och fattas enligt nummer 13.1.2 i Beslut om utlämnande av allmän 2020-01-31 1.1. Nr4 handling Beslut om avslag på Dnr SKA 2019/499 begäran om utlämnande Beslutat av: Avdelningschef Karin av allmän Bulow handling Tilldelningsbeslut 2020-02-21 2.15 Nr5 Upphandling Dnr SKA 2019/330 Beslutat av: Förvaltningschef Maria Laxvik Hantering av allmänna handlingar Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild Överförmyndarhandläggare Överordnad chef har minst samma delegation och behöver inte anges som ers.
Statsskulden finland

biblioteket sundsvall öppettider
glassforpackningar
begagnade dragtruckar
hassel viaplay musik
obligationsfonder vs aktier

Utlämnande av handling . Avslag på begäran att ta del av handlingar . Det innebär att alla har rätt att begära ut allmänna handlingar från 

Vägledning vid begäran om utlämnande av allmän handling vid Linköpings universitet Begäran om utlämnande inkommer Personen har rätt att vara anonym. Myndigheten får inte fråga personen vad handlingen ska användas till. Utlämnandet ska prioriteras och det ska ske skyndsamt.


Onecoin ofc
gångertabellen app

HANTERING AV DOKUMENT OCH UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING www.stockholm.se Exempel på standardformuleringar Socialtjänst inklusive äldre- och funktionshindrade Begäran att ta del av allmän handling avslås med stöd av 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen då det i dessa handlingar finns uppgift om enskilds personliga

Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling Om du kommer fram till att en handling inte kan lämnas ut, ska den som så begär, få ett formellt skriftligt beslut som anger skälen till avslaget med hänvisning till att 1. handlingen inte är allmän enligt tryckfrihetsförordningen kap 2, eller 2. Vid en begäran om att ta del av allmänna handlingar är kommunen skyldig att behandla denna skyndsamt (se 2 kap. 12 och 13 §§ i Tryckfrihetsförordningen här).

Eftersom myndigheten inte fattade ett formellt avslagsbeslut i saken, kunde han inte i första hand skall fatta beslut i frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Den handling som AA begärde att få ut utgjorde en allmän handling och 

Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling. Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling Om du kommer fram till att en handling inte kan lämnas ut, ska den som så begär, få ett formellt skriftligt beslut som anger skälen till avslaget med hänvisning till att 1.

Gäst.